Privacy-policy

Algemeen

www.jeugdengezinscoachzutphen.nl is onderdeel van Jeugd en Gezinscoach Zutphen waarvan Sandra Krijgsman eigenaar is.

Jeugd en Gezinscoach Zutphen respecteert de privacy van al haar cliënten en doet er alles aan om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.  Jeugd en Gezinscoach Zutphen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Jeugd en Gezinscoach Zutphen draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De website van Jeugd en Gezinscoach Zutphen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Het mailverkeer wordt encrypted verstuurd.

Waarom verzamelt  Jeugd en Gezinscoach Zutphen informatie?

Persoonsgegevens van cliënte worden door Jeugd en Gezinscoach Zutphen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van de opdracht

Jeugd en Gezinscoach Zutphen kan de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • nationaliteit
 • BSN nummer + identiteitsbewijs inzien
 • Naam van huisarts
 • Naam van betrokken hulpverleners
 • Contactgegevens van naastbetrokkenen
 • Psychiatrische/psychologische onderzoeksrapporten
 • Geboorteland + plaats
 • Geboorteland + plaats ouders
 • Burgerlijke staat
 • Gezondheidsvragen
 • Gegevens persoonlijke situatie in het kader van veiligheidschecklist
 • Gegevens in het kader van zelfredzaamheidsmatrix

Uw persoonsgegevens worden door  Jeugd en Gezinscoach Zutphen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna is het nog 15 jaar opgeslagen in het rapportagesysteem (wettelijk termijn) waarna het  door Jeugd en Gezinscoach Zutphen verwijderd wordt.
 • Informatie uit het digitale dossier is door cliënten tijdens de 15 jaar altijd op te vragen.
 • Jeugd en Gezinscoach Zutphen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst / om de doelen te kunnen realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven met je schriftelijke toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer  Jeugd en Gezinscoach Zutphen geen zorg kan leveren vanwege vakantie of ziekte wordt een vervanger ingehuurd die gemachtigd is om ook bovenstaande persoonsgegevens in te kunnen zien om de juiste zorg te kunnen leveren in afwezigheid van Jeugd en Gezinscoach Zutphen

Verwerking van persoonsgegevens van collega’s en vervangers

Persoonsgegevens van collega’s en vervangers worden door Jeugd en Gezinscoach Zutphen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de verwerkersovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • verwerkersovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan  Jeugd en Gezinscoach Zutphen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • VOG
 • Verwerkersovereenkomst
 • Overeenkomst gemeente

Uw persoonsgegevens worden door  Jeugd en Gezinscoach Zutphen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men werkzaamheden verricht voor Jeugd en gezinscoach Zutphen en daarna alleen in het rapportagesysteem  ONS/Nedap voor de duur van 15 jaar.

Cookies

Jeugd en Gezinscoach Zutphen gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Jeugd en Gezinscoach Zutphen plaatst analytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Jeugd en Gezinscoach Zutphen verzameld. Hiermee kan Jeugd en Gezinscoach Zutphen de communicatie op de website optimaliseren.
Analytics Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Jeugd en Gezinscoach Zutphen heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;
• Er een verwerkersovereenkomst tussen Sandra Krijgsman (de eigenaar van Jeugd en Gezinscoach Zutphen) en Google is over de Analytics gegevens.
• IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.
• De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
• Er geen profielen van klanten worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Jeugd en Gezinscoach Zutphen geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.
Jeugd en Gezinscoach Zutphen gebruikt geen tracking-cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat deze geen enkele cookie opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Rapportagesysteem Nedap/ONS
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • De financier kan gegevens opvragen over de inhoud van de zorg. Dit wordt gegeven na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
 • Huisarts met toestemmingsverklaring
 • CJG/bewindvoerder met toestemmingsverklaring
 • WMO consulent met toestemmingsverklaring
 • CBS (wettelijk verplicht)
 • CAK (wettelijk verplicht)
 • Hosting to go (niet inhoudelijk)
 • Boekhouder (niet inhoudelijk)
 • Collega’s c.q. vervangers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan hierboven benoemd. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is toegestaan.

Bewaartermijn

Jeugd en Gezinscoach Zutphen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  s.krijgsman@jgzutphen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Jeugd en Gezinscoach Zutphen wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl

Beveiligen persoonsgegevens

Jeugd en Gezinscoach Zutphen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de verwerking van de persoonsgegevens te beveiligen.

Jeugd en Gezinscoach Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: s.krijgsman@jgzutphen.nl

Contactgegevens:

Sandra Krijgsman:
E-mail: s.krijgsman@jgzutphen.nl
Telefoon nummer: 06-14434610